TVET Week Theme.

 

GUHANGA UDUSHYA TWONGERA AGACIRO K’IMYIGISHIRIZE Y’ IMYUGA N’UBUMENYINGIRO, UMUSEMBURO W’ITERAMBERE

TVET & INNOVATION AS KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT